บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถบรรทุกแบรนด์ UD TRUCKSปณพล ทัศนียะเวชสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565123
102ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการให้บริการของนิติบุคคล อาคารชุด เดอะทรี โชคชัย 4ศุภฌา กุมพาณิชย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565120
103ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ของบริษัทซินไทย อินดัสเตรียลจํากัดพฐรจักษ์ กิจทวีเศรษฐกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565119
104คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)ศุภสุตา หิรัญสายสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565171
105การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแช่แข็งของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงกฤษณา แสนกล้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2565337
106ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกบริโภคข้าวหอมมะลิของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครปาริชาต เนตรรัตน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563307
107ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อครอบครัวตามเทศกาล ของคนวยัทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโฆษิต ธีระวรกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563249
108ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อพลูฉลุด่างผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าบัญชา อาษาสร้อยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563247
109ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทไทย นิตโชอิ จํากัดศิริรัตน์ ฤทธิเดชสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563260
110ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปรารถนา กิตติประภานันท์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563252
111ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป ชนิดแห้ง ยี่ห้อ สมาร์ทฮาร์ท ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการฐิติมา อนะธรรมสมบัติสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563252
112การศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)วัชรินทร์ โชคบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563264
113การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ABC ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสรัลนุช หิรัญรักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563274
114ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการซ่อมบำรุงของบริษัท XYZ จำกัดวิภาวี ศรีเรืองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563315
115ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (กรณีศึกษา บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)สกุลรัตน์ เผือดงามสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563273
116ความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดูบุยท์ ฟาร์ อีส จำกัดรัฐกร ชูสกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563390
117ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทไทย-ไลซาท จำกัดเยาวเรศ สุวรรณเขตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563239
118ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานโรงงานผลิตแผ่นหินเจียร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการภานุพันธ์ ทศานนท์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563238
119ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธมนธร เลิศดารารัศมีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563286
120ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับที่พักอาศัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริฉัตร เกตุกินทะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563226