บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การตัดสินใจซื้อบ้านของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการกฤษฎา สีหามาตย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565103
2การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในช่องทางขายออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดาพรรณ พันธุ์สะอาดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565156
3การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครศุภกิตติ์ เดชะผลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256562
4การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนัฐกานต์ เกิดสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565124
5การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแช่แข็งของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงกฤษณา แสนกล้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2565337
6การตัดสินใจเลือกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนสําหรับชงของผู้ลงทุนภายใต้แบรนด์ของตนเอง (OEM) ในเขตกรุงเทพมหานครนาถลดา สิริปุณยาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565136
7การมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครวิชา แสวงศรีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565140
8การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานแผนกผลิตที่มีต่อระบบความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท AABB ใน เขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการไกรสร ภูวงศ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565136
9การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรถยนต์นิสสันคิกส์ (Kicks)นรินทร์ พัฒน์ทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565119
10การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบการควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้างของพนักงานบริษัทก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครธัชพล ชนกชนีกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565128
11การศึกษาความพึงพอใจในการบริโภครสดี (รสหมู) ในกลุ่มผู้บริโภคเดือนเต็ม บูรณธนิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565155
12การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท TFIมนัส มรีรัตน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256567
13การศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตยาแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครอนุชา แสงสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565137
14การศึกษาพฤตกิรรมการเลือกซื้อน้ำปลาร้าปรุงสําเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอนันต์ นาเมืองรักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565149
15การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครนันทวัฒน์ จันทนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565141
16การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการจิราพร เดือนสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565107
17ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่งจำกัดฉัตรสุดา ไชยนราสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256568
18ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มABC ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคฑาวุฒิ นกพัฒน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565177
19ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านค้าปลีก Tesco Lotus Express ในจังหวัดนครนายกสหัส ลิ้มประเสริฐสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565135
20ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมณีณัฐวร พับพรวนกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565109