บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครศุภชัย ปักติสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563174
142ปัจจัยองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานกลุ่มโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนครจังหวัดปทุมธานีที่ทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001ปฏิพัทธ์ ทองลายสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563208
143การรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดสมุทรสาครสุทธิพร ศิวพรพิทักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563193
144พฤติกรรรมการปฏิบัติงานและปัจจัยข้อกำหนดเชิงระเบียบขององค์กรที่ส่งผลต่อทัศนคติพนักงานบริษัทก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงสภาวการณ์โควิด-19เฉลิมพันธุ์ เถาะรอดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563180
145ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติการบริโภคผงชูรสของคนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเกรียงไกร การินทร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563199
146ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกงาน / อาชีพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ COVID-19อดิศักดิ์ ภูจักแก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563172
147ทักษะทางการเงินของพนักงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ทศพล ก้อนแก้วงามสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563205
148ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลพรพิมล นนทมาตร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563199
149ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทเอกชน เขตกรุงเทพมหานครกานดาภร อมตวณิชสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563155
150คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานบริษัทเอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาด ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลพันทะนา ช่างเกวียนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563163
151“แรงจูงใจและทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ศึกษาเปรียบเทียบในกรณีกลุ่มคน Gen X และกลุ่มคน Gen Y”พิชญา คงฤทธิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563415
152ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบพกพาของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอำนาจ เพิ่มสุขจารุทรัพยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563180
153ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการชำระค่าสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสด(Cashless) ของผู้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19สมพร เพ็ชรพลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563170
154คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการกมลชนก ชวนกระโทกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563186
155สมรรถนะของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรม เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลีศิริมล กาวีระสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563180
156การตัดสินใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอภิรักษ์ สงยังสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563224
157รูปแบบการวางแผนการออมเงินระดับความรู้ความเข้าใจต่อการออมเงิน และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการวางแผนการออมเงินสำหรับการลงทุน เพื่อความมั่นคงตอนเกษียณอายุของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครนาราตรี เยเกอร์เลห์เนอร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563154
158ความรับรู้ทางการเงินกับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเขตกรุงเทพมหานครนิอร ไกรพัฒน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563159
159การรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่มีผลต่อระดับการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัยในองค์กร บริษัท Aคณาพร กลำเงินสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563186
160ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากสื่อยูทูบเบอร์ที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะซื้อตามการรีวิวอารียา ภูมีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563184