บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

การศึกษาพฤตกิรรมการเลือกซื้อน้ำปลาร้าปรุงสําเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการศึกษาพฤตกิรรมการเลือกซื้อน้ำปลาร้าปรุงสําเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งอนันต์ นาเมืองรักษ์
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit152