บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในช่องทางขายออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในช่องทางขายออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่งลดาพรรณ พันธุ์สะอาด
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit159