บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 81-100 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นออนไลน์ SHEIN ผ่าน Mobile application ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอทิตยา นาเมืองรักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565162
82ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลติภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครชนิษฐ์นันต์ ลิ้มเกษตรสกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565125
83ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฟู้ดไรเดอร์ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธัณญสรรธ์ พันธุ์สะอาดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565151
84ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทศพล บุญเลิศอุทัยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565123
85ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลในการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจิราวรรณ จักรทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565179
86ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีพิสิฏฐา ปัดนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565148
87ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฐิติพรรณ บางบำรุงสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565149
88ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรองทอง เหล่าเขตกิจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565141
89ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคตลาดฤทธิ์สุข ในจังหวัดนนทบุรีกรรณิกา โสระธรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565151
90ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุวิชาดา อินประสิทธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565129
91ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออาหารเสริม Nutrilite ของบริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครปุณศิกร ศิริปัญญกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565142
92ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อโดรนการเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยวิภารัตน์ ทองบุญเมืองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565156
93ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน (ไลน์) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครสุชารีย์ วัฒนมงคลลาภสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565156
94พฤตกิรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการวัชรพงษ์ วิมลจริยาบูลย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565118
95พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีศิริประภา เฉยสกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565104
96พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีกัลย์สุดา สวัสดีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565137
97พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการนพวรรณ เรืองเดชบุญฤทธิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565123
98พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลศณัฐขะพล อัตตวนิชสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565140
99พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกพืชปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นาวิน หนูรุ่งสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565100
100พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ ของประชากรในจังหวดัปทุมธานีมาริษา สงวนปัทมาวัลย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565140