บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

การศึกษาความพึงพอใจในการบริโภครสดี (รสหมู) ในกลุ่มผู้บริโภค

ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการบริโภครสดี (รสหมู) ในกลุ่มผู้บริโภค
ชื่อผู้แต่งเดือนเต็ม บูรณธนิต
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit159