บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรถยนต์นิสสันคิกส์ (Kicks)

ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรถยนต์นิสสันคิกส์ (Kicks)
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ พัฒน์ทอง
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit123