บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านค้าปลีก Tesco Lotus Express ในจังหวัดนครนายก

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านค้าปลีก Tesco Lotus Express ในจังหวัดนครนายก
ชื่อผู้แต่งสหัส ลิ้มประเสริฐ
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit140