บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ จันทนา
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit147