บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 61-80 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการจัดการการป้องกันโรคระบาด COVID-19 ในองค์กรของบริษัท เอ บี ซี จำกัดสนทยา ประทุมผาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565138
62ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการป้องกนัโรคระบาดโควิด-19 ภายในองค์กรของบริษทัคอนโทรลคอมโพเน้นท์จำกัดชาลี ธาตุชัยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565119
63ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายผลิตต่อการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานแปรรูปอาหาร ABC จังหวัดนครนายกธาดาดล ต๊ะยามันสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565139
64ความพึงพอใจของลูกค้า(เฉพาะในโซนภาคตะวันออก) ที่มีต่อการให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของบริษัท xxx จำกัดชนิตา ทดแทนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565144
65ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายของ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)กุลชา หมั่นมุ่งกิจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565149
66ความพึงพอใจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการให้บริการซ่อมบำรุงของบริษัท ABC (เฉพาะด้านคุณภาพการซ่อมและการบริการ)ทวีศักดิ์ ธาตุพิกุลทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565208
67ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในโรงเรียนเซนต์คาเบรียลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายภัสสิริ รวีวัฒนาพัฒน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565190
68ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา : บริษัทเอปสัน พริซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดประพันธ์ รุ่งสันเทียะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565172
69คุณภาพการให้บริการ ของธุรกิจฟิตเนส เฟิรส์ท ที่มีต่อผู้มาใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครน้ำเพชร อิศรเสนา ณ อยุธยาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565138
70คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการบํารุงรักษารถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีชาญวิทย์ แสงหาญสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565128
71คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)ศุภสุตา หิรัญสายสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565173
72ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อิโตเซ อิโค (ประเทศไทย) จำกัดรักษ์กิ่งแก้ว พิมพ์แพรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565157
73ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตสายไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาครอิสรากานต์ เดชสมบูรณ์รัตน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565155
74ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองสุทธิดา ดําทองสุขสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565155
75ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ของบริษัทซินไทย อินดัสเตรียลจํากัดพฐรจักษ์ กิจทวีเศรษฐกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565132
76ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในองค์กรภาคเอกชนของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครลักษมณ โพธิ์แก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565102
77ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการการก่อสร้างในสภาวการณ์โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดระยองชาติมงคล ศรีมุกดาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256597
78ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเอกชน ระดับปฏิบัติการในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีสว่างพงษ์ บุญทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565105
79ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารคีโตสาหรับผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครกาญจนา วิจักรสกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565199
80ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกกรรมการเลือกใช้ช่องทางการเติมเงินเกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครชลิดา หัตถผลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565141