บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งภรินทร์รัฏ โคตพันธ์
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit109