บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อจิวเวลรี่ของประชาชนจังหวัดยะลาอามีนะห์ จารูสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565100
2ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเอกชน ระดับปฏิบัติการในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีสว่างพงษ์ บุญทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565101
3พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีศิริประภา เฉยสกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565101
4พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อการเลือกซื้ออาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานครโยธิน สะอาดพันธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565103
5การตัดสินใจซื้อบ้านของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการกฤษฎา สีหามาตย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565103
6ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมปังเบเกอรี่ในจังหวัดสมุทรปราการบุญวัฒน์ เหล่าว่างสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565105
7ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวัยทำงานภัคจิรา โต๊ะเหมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565105
8ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณัทธมนกาญจน์ แหล่งหล้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565107
9การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการจิราพร เดือนสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565107
10ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับเงินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครรุ่งอรุณ สุวรรณชาโตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565107
11ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครภรินทร์รัฏ โคตพันธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565108
12ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมณีณัฐวร พับพรวนกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565109
13แรงจูงใจในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนในจังหวัดนครปฐมวิชาญชัย วุฒิยาสารสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565111
14ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการป้องกนัโรคระบาดโควิด-19 ภายในองค์กรของบริษทัคอนโทรลคอมโพเน้นท์จำกัดชาลี ธาตุชัยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565116
15พฤตกิรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการวัชรพงษ์ วิมลจริยาบูลย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565116
16ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าร้านคาเฟ่ อเมซอน ของประชากรในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวรรณรัตน์ หงษ์สวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565116
17ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมพลัฏฐ์ น้อยพิทักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565117
18ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ของบริษัทซินไทย อินดัสเตรียลจํากัดพฐรจักษ์ กิจทวีเศรษฐกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565119
19การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรถยนต์นิสสันคิกส์ (Kicks)นรินทร์ พัฒน์ทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565119
20พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการนพวรรณ เรืองเดชบุญฤทธิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565119