บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพณิคชันออนไลน์ (ช้อปปี) ของผู้บริโภคที่อาศัยในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครอัญชลี ปฐมนันทกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562354
2ปัจจัยที่มีผลต่อการลดของเสียในกระบวนการผลิตและประโยชน์ที่ได้รับ ของบริษัทผู้ผลิตเลนส์แว่นตาเพ็ญพิชชา คงกระพันธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562215
3ความพึงพอใจในสินค้าเครื่องประดับเงิน (Silver Jewelry) สำหรับกลุ่มสินค้า New Collection ของบริษัทผู้ผสิต Jewelry บริษัท A ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในช่วง สถานการณ์ COVID 19ธนนท์ จันทร์สุขสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562259
4ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มบริษัท โคมัตสุ ในประเทศไทยชัชรพันธ์ ใจกล้ารวีกิตติ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562249
5พฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทราในสถานการณ์ COVID-19ปภัสสรร บรรทะโกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562213
6ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสมัครงานกับองค์กรพีร์ ฐิติธีเธียรชัยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562314
7ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อลูมิเนียม บริษัท ABC จำกัดธัณย์สิตา โชติวงศ์วัฒนะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562189
8ปัจจัยการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ระบบติดตามเครื่อง NB IOT GPS Tracker ของผู้ใช้รถยนต์เพื่อป้องกันการโจรกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครพงษ์พันธ์ เสนาะคำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562269
9พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกาลังของกลุ่มคนวัยทางานใน จังหวัดสมุทรปราการพีระพร ศรีประจันทร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562277
10ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ (เฟซบุ๊ก)สุชาดา คำเพ็ญสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562199
11ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี่ จำกัด (ไทยไลอ้อนแอร์)ปุริมปรัชญ์ ม่วงพาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562236
12ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทในจังหวัดสมุทรปราการต่อการปฏิบัติงานแบบ WORK FROM HOME ในสถานการณ์ COVID-19อนุสรา พินโยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562206
13ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับภายใต้แบรนด์แพนดอร่าของคนไทยสุทธิดา ภู่ทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562228
14ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานในองค์กรในสถานการณ์ COVID-19 ของกลุ่มคนทำงานในจังหวัดสมุทรปราการวัชระ ไพโรจน์กิจตระกูลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562195
15ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมครอบครัว บริษัท DBK จังหวัดสมุทรปราการจิรภิญญา เบญจอมรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562208
16ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายในช่วง work from home ของพนักงานบริษัทฟอกหนังแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการศศิธร จูเปียสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562188
17ความจงรักภักดีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกริชวัฒน์ กรุตเพชรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562238
18ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรชนก แสนสุขสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562205
19ความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานหลังจากเกิดเหตุการณ์ Covid -19 ของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกฤตาณัฐ ไชยสมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562243
20การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของพนักงานอนุชิต ศรีทิพย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562251