บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากร กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครขวัญเรือน มณฑปสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562363
2การจัดทำช่องทางสื่อสารในองค์กร ผ่าน Social media บนแพลตฟอร์ม Line officialวิมลรัตน์ เฮ้าประมงค์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562342
3การดำเนินการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอัครพล นางแลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563207
4การตัดสินใจซื้อบ้านของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการกฤษฎา สีหามาตย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566107
5การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในช่องทางขายออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดาพรรณ พันธุ์สะอาดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565159
6การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพณิคชันออนไลน์ (ช้อปปี) ของผู้บริโภคที่อาศัยในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครอัญชลี ปฐมนันทกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562354
7การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครศุภกิตติ์ เดชะผลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256664
8การตัดสินใจเลือกซื้อน้ำมะพร้าวของกลุ่มผู้บริโภคที่ออกกำลังกายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยองภัทรภร หมื่นขัดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562216
9การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนัฐกานต์ เกิดสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566128
10การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโปรตีนทางเลือกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวิจิตรา ธุระตาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563171
11การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแช่แข็งของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงกฤษณา แสนกล้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2565340
12การตัดสินใจเลือกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนสําหรับชงของผู้ลงทุนภายใต้แบรนด์ของตนเอง (OEM) ในเขตกรุงเทพมหานครนาถลดา สิริปุณยาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565141
13การตัดสินใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอภิรักษ์ สงยังสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563227
14การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ประทีป สิงห์วงษ์ดีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563287
15การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของพนักงานอนุชิต ศรีทิพย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562251
16การประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่มีทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Management) เพื่อลดการสูญเสีย(Downtime) ในการผลิตเพชร กาญจนวรรธนะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563165
17การประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลีนในการเพิ่มกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตนมผงเล็ก สารบูรณ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562251
18การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในสายการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัดพรชัย จูอ่วมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562260
19การปรับปรุงระบบคุณภาพ Food safety โดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงนิรชา นันทพิสิฐสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562234
20การมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครวิชา แสวงศรีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565146