บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 41-60 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท PQRพัทธมน การสมวรรณ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256668
42สภาพแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำในเขตกรุงเทพมหานครบุษราภรณ์ แจ้งเดชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256672
43สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลติน้ำตาลแห่งหนึ่งใน จังหวัดกรุงเทพมหานครอาทิตยา สีพาติ่งสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256674
44แนวโน้มในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครวรินทร อาสารินทร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566100
45แรงจูงใจในการทำงานมีผลต่อความเชื่อมั่นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศักดิ์ณรินทร์ พิมพ์แก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566103
46แรงจูงใจในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนในจังหวัดนครปฐมวิชาญชัย วุฒิยาสารสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566115
47การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในช่องทางขายออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดาพรรณ พันธุ์สะอาดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565159
48การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแช่แข็งของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงกฤษณา แสนกล้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2565339
49การตัดสินใจเลือกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนสําหรับชงของผู้ลงทุนภายใต้แบรนด์ของตนเอง (OEM) ในเขตกรุงเทพมหานครนาถลดา สิริปุณยาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565141
50การมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครวิชา แสวงศรีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565146
51การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานแผนกผลิตที่มีต่อระบบความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท AABB ใน เขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการไกรสร ภูวงศ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565139
52การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรถยนต์นิสสันคิกส์ (Kicks)นรินทร์ พัฒน์ทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565123
53การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบการควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้างของพนักงานบริษัทก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครธัชพล ชนกชนีกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565132
54การศึกษาความพึงพอใจในการบริโภครสดี (รสหมู) ในกลุ่มผู้บริโภคเดือนเต็ม บูรณธนิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565159
55การศึกษาพฤตกิรรมการเลือกซื้อน้ำปลาร้าปรุงสําเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอนันต์ นาเมืองรักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565152
56การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครนันทวัฒน์ จันทนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565147
57ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านค้าปลีก Tesco Lotus Express ในจังหวัดนครนายกสหัส ลิ้มประเสริฐสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565140
58ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมณีณัฐวร พับพรวนกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565115
59ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการให้บริการของนิติบุคคล อาคารชุด เดอะทรี โชคชัย 4ศุภฌา กุมพาณิชย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565122
60ความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถบรรทุกแบรนด์ UD TRUCKSปณพล ทัศนียะเวชสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565128