บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรในจังหวัดนครปฐม

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรในจังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่งวรัตถ์พล กล่อมแก้ว
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit88