บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
24 25 26 27 28 29 30

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การตัดสินใจซื้อบ้านของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการกฤษฎา สีหามาตย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566107
2การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครศุภกิตติ์ เดชะผลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256663
3การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนัฐกานต์ เกิดสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566128
4การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท TFIมนัส มรีรัตน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256673
5การศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตยาแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครอนุชา แสงสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566145
6การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการจิราพร เดือนสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566112
7ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่งจำกัดฉัตรสุดา ไชยนราสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256674
8ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มABC ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคฑาวุฒิ นกพัฒน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566182
9ความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่จำกัด พื้นที่เขตสามเสน ที่มีต่อการให้บริการการเบิกจ่ายของแผนกคลังสินค้าพัสดุวสุ มุกดาประเสริฐสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256679
10ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายผลิตต่อการจัดการความปลอดภัยของบริษัท Mทักษพร จันทรครสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256675
11ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีต่อระบบความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท TFIธราเทพ บุญยฤทธิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256679
12ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องหล่อโลหะของบริษัท ABC จำกัดธงชัย แสงงามสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566208
13ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท XY (กลุ่ม ธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร)ปัทมาภรณ์ มีสมบัติสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256682
14ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ABC จังหวัดระยองพัชนิกา นุกันยาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256691
15ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อจิวเวลรี่ของประชาชนจังหวัดยะลาอามีนะห์ จารูสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566104
16ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์แลปท็อป(โน้ตบุ๊ค)ของประชากรในพื้นที่จังหวัดระยองนัทธพงศ์ ศิลมัฐสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256665
17ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาสมุนไพรรูปแบบรับประทานของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครธนวรรณ บรรจงศิริ จันทร์น้อยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256675
18ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือ EV (Electric Vehicle) ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการพันธ์เทพ พันธ์ทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256691
19ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทินพันธุ์ ประสิทธิ์สารสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256668
20ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนำ้มะพร้าวพร้อมดื่ม ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครประภัสสร ปิงเมืองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256666