บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อเรื่องการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งจิราพร เดือนสวัสดิ์
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit108