บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครศุภชัย ปักติสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563177
2การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพณิคชันออนไลน์ (ช้อปปี) ของผู้บริโภคที่อาศัยในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครอัญชลี ปฐมนันทกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562354
3ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออาหารริมทาง (Street food) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนริศรา พรรณโฉมงามสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563183
4ปัจจัยที่มีผลต่อการลดของเสียในกระบวนการผลิตและประโยชน์ที่ได้รับ ของบริษัทผู้ผลิตเลนส์แว่นตาเพ็ญพิชชา คงกระพันธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562215
5ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการภาคิน ทองมีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563176
6ความพึงพอใจในสินค้าเครื่องประดับเงิน (Silver Jewelry) สำหรับกลุ่มสินค้า New Collection ของบริษัทผู้ผสิต Jewelry บริษัท A ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในช่วง สถานการณ์ COVID 19ธนนท์ จันทร์สุขสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562259
7การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองพลพยงค์ เป็นรัมย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563173
8ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มบริษัท โคมัตสุ ในประเทศไทยชัชรพันธ์ ใจกล้ารวีกิตติ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562249
9แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวในเขต บางพลีอมรเทพ เรืองอารีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563191
10พฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทราในสถานการณ์ COVID-19ปภัสสรร บรรทะโกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562213
11ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดนคเรศ ม่วงหมื่นไวยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563222
12ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสมัครงานกับองค์กรพีร์ ฐิติธีเธียรชัยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562314
13ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มผ้บูริโภคในเขตกรุงเทพมหานครศศิโสม โฉมเฉลาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563180
14ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อลูมิเนียม บริษัท ABC จำกัดธัณย์สิตา โชติวงศ์วัฒนะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562189
15ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผักออแกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกัญญาณัฐ ประเสริฐสุขสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563172
16ปัจจัยการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ระบบติดตามเครื่อง NB IOT GPS Tracker ของผู้ใช้รถยนต์เพื่อป้องกันการโจรกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครพงษ์พันธ์ เสนาะคำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562269
17แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกรักษาดินแดนประจำกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครสวรรค์ณภาไร พรมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563176
18พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกาลังของกลุ่มคนวัยทางานใน จังหวัดสมุทรปราการพีระพร ศรีประจันทร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562277
19คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราดุษณี วิญญาคูณสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563191
20ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ (เฟซบุ๊ก)สุชาดา คำเพ็ญสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562199