บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 161-180 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดูบุยท์ ฟาร์ อีส จำกัดรัฐกร ชูสกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563395
162คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครศุภชัย ปักติสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563177
163คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานบริษัทเอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาด ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลพันทะนา ช่างเกวียนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563165
164คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราดุษณี วิญญาคูณสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563191
165คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการกมลชนก ชวนกระโทกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563189
166ทักษะทางการเงินของพนักงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ทศพล ก้อนแก้วงามสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563207
167ทัศนคติต่ออาหารคลีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพิชามญชุ์ มงคลศิริสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563159
168ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการชำระค่าสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสด(Cashless) ของผู้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19สมพร เพ็ชรพลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563172
169ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานของพนักงาน กลุ่มไทยแมนูแฟคเจอริ่ง 4.0 โซลูชั่น คลัสเตอร์ในจังหวัดชลบุรีสุรเชษฐ์ วงศ์กาญจนะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563178
170ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดนคเรศ ม่วงหมื่นไวยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563222
171ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทผลิตสายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการศรันย์ อุดมรัตน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563174
172ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาวัยทำงานในมหาวิยาลัยรามคำแหงจุฬาลักษณ์ ทิพย์วราพันธุ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563232
173ปัจจัยการเรียนรู้ที่มีผลต่อศักยภาพทุนมนุษย์ของข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครวิภาดา ปะวะสีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563218
174ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกงาน / อาชีพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ COVID-19อดิศักดิ์ ภูจักแก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563173
175ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรพิมล มูลละม่อมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563257
176ปัจจัยด้านบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรที่ส่งผลต่อทัศนคติความปลอดภัย ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทเลนส์แว่นตาธนาดล ชูเลขาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563240
177ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะภายในสถานที่ทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครปุณภัช ธัญติโสภณสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563167
178ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนใจซื้อแชมพูสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฉัตริน วัฒนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563155
179ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนํ้าหอมระงับกลิ่นกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเย็นใจ แซ่หว่องสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563184
180ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ชนิดบรรจุขวดของผู้บริโภคสมเดช ประยูรเมธสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563192