บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 101-120 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ระดับความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายบริหารโครงการเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสันติ พลอยพรหมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565139
102ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ จำกัดมหาชนทวีชัย วิทยสิริไพบูลย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565213
103ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โลชั่นบำรุงผิวกาย ยี่ห้อ NIVEA รุ่น Extra WhiteC&E Vitamin Lotion ของผู้ใช้ในวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานครวาสนา คุณาวิริยะสิริสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565125
104เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัด พลังงานไฟฟ้าของลูกบ้านในหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวีระวัฒน์ พิลาวรรณสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565148
105เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคอร์ทแบดมินตันของผู้บริโภค Gen Y หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิค 19 ในเขต กรุงเทพมหานครจรุงวิศว์ ธารหาญพิโรดมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565148
106การดำเนินการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอัครพล นางแลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563207
107การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโปรตีนทางเลือกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวิจิตรา ธุระตาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563171
108การตัดสินใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอภิรักษ์ สงยังสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563227
109การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ประทีป สิงห์วงษ์ดีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563286
110การประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่มีทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Management) เพื่อลดการสูญเสีย(Downtime) ในการผลิตเพชร กาญจนวรรธนะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563165
111การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร กรณีศึกษา การทำงานในรูปแบบ Remote Officeอวิรุตธ์ อนันทะสะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563301
112การรับรู้ปัญหาเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสุภาพร ไข่ชัยภูมิสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563220
113การรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดสมุทรสาครสุทธิพร ศิวพรพิทักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563199
114การรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่มีผลต่อระดับการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัยในองค์กร บริษัท Aคณาพร กลำเงินสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563187
115การลดข้อบกพร่องจากปัญหาเกลียวร้าวกระเทาะในการผลิตขวดแก้วจารุณี เข็มทำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563236
116การลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานคนและเพิ่มคุณภาพของโครงการรับเหมาก่อสร้างด้วยรถตีนตะขาบขนถ่ายปูน แบบหมุนถังเทได้ 180 องศา กรณีศึกษา : บริษัทรับเหมาปรับปรุงอาคารสูงและที่พักอาศัยในพื้นที่จำกัดของประเทศไทยศราวุฒิ ถิ่นเกาะแก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563263
117การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ร้านอาหาร “Royal Orchid Dining Experiences By THAI”เอมมิกา เทพรัตน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563188
118การศึกษาความต้องการรูปแบบการคิดค่าบริการไฟฟ้าของผู้ใช้บริการไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไฟฟ้าบุคคลที่สาม(TPA: Third Party Access)ธรรมรัต ดวงสุพรรณสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563313
119การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในบริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จํากัดปนัดดา คงด้วงสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563213
120การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ABC ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสรัลนุช หิรัญรักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563279