บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 21-40 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครกัญญา ทวีโชคทองกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256666
22ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มจากตู้ชงอัตโนมัติ (Vending Machine) ในเขตกรุงเทพมหานครมุกอันดา วรรธนวารีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256674
23ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารแมวสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมในจังหวัดกรุงเทพมหานครพรสุดา ชมภูสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256667
24ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก (Laundromat) ในเขตกรุงเทพมหานครธนิน เลิศจรรยากุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256657
25ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ฉีดพ่นคอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครธัญสิทธิ์ จันทร์น้อยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256680
26ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ Lab Grown Diamonds ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครชัยวุฒิ ศิริวัฒนาทรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256662
27ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ของคนวัยทำงานภัคจิรา โต๊ะเหมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566111
28ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าร้านคาเฟ่ อเมซอน ของประชากรในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวรรณรัตน์ หงษ์สวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566121
29ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณัทธมนกาญจน์ แหล่งหล้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566114
30ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีพิชาภัค จินดาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256665
31ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรในจังหวัดนครปฐมวรัตถ์พล กล่อมแก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256691
32ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับเงินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครรุ่งอรุณ สุวรรณชาโตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566113
33ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครสุดาวรรณ กุนนะมอยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566105
34ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมปังเบเกอรี่ในจังหวัดสมุทรปราการบุญวัฒน์ เหล่าว่างสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566112
35ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานครพิชชากร สุขหอมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256673
36ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมพลัฏฐ์ น้อยพิทักษ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566123
37ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครภรินทร์รัฏ โคตพันธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566112
38พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเสริมบำรุงสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวรภัทร ฤทธิ์สันเทียะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256664
39พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อการเลือกซื้ออาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานครโยธิน สะอาดพันธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566108
40ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทบีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จํากัดศิรินันท์ ม่านโพสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256672