บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 181-200 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกจากงานประจําของกลุ่มคนวัยทํางานบริษัทเอกชน ในจังหวัดชลบุรีสุภาพร สว่างอารมณ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563177
182ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานโรงงานผลิตแผ่นหินเจียร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการภานุพันธ์ ทศานนท์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563245
183ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธมนธร เลิศดารารัศมีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563291
184ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายฉลากเขียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลธนิดา สืบอินทร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563171
185ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอฟพลิเคชั่นออนไลน์สำหรับการสั่งซื้ออาหารของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอมรรัตน์ เกิดลาภสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563228
186ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชน Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครณัฐพัชร ศรีวิไลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563179
187ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีพิไลวรรณ ปราบไชยโจรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563252
188ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่กมลรัตน์ ดีขจรเดชสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563173
189ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19นุติวรรธน์ ศรีสง่าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563184
190ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อครอบครัวตามเทศกาล ของคนวยัทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโฆษิต ธีระวรกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563255
191ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานคร ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19เจษฎา ไชยสุสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563181
192ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการชําระเงินกู้ผ่าน แอพพลิเคชันการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์สํานักงานใหญ่รัชพิชญ์ พลมาตย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563169
193ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทำงานต่อของ พนักงานเกษียณอายุในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาศรีไพร แย้มศิริสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563177
194ปัจจัยที่ส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการสุกิจ วัลลภนุสรณ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563185
195ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบพกพาของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอำนาจ เพิ่มสุขจารุทรัพยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563183
196ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อพลูฉลุด่างผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าบัญชา อาษาสร้อยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563249
197ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยววัลลภ เข็มแก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563248
198ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้าของลูกค้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการธันฐกรณ์ วงษ์สำราญสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563325
199ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานกับองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลปานวาด วรกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563235
200ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโรงสีข้าว ในเขตภาคกลางแสงจุรีย์ โสมทองหลางสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563207