บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมปังเบเกอรี่ในจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมปังเบเกอรี่ในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งบุญวัฒน์ เหล่าว่าง
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit106