บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Perpage:
Displaying 141-160 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทABC ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดฉะเชิงเทราธีระศักดิ์ โพนชัดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563253
142ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดสมุทรสาครสุวิทย์ พรมานะประเสริฐสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563166
143ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทไทย-ไลซาท จำกัดเยาวเรศ สุวรรณเขตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563242
144ความพึงพอใจการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวริศรา ปึงตระกูลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563256
145ความพึงพอใจของบุคลากรบริษัท เอบีซี จำกัด ต่อโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใช้ภายในองค์กรล้ำมณี ชะนะมาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563212
146ความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ปลาอินทรีย์หอม ร้านจินดวงใจ สังข์ทองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563191
147ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานระบบคุณภาพของศูนย์สอบเทียบ TPAอัฉราวรรณ เขียวแก้วสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563219
148ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการซ่อมบำรุงของบริษัท XYZ จำกัดวิภาวี ศรีเรืองสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563320
149ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากสื่อยูทูบเบอร์ที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะซื้อตามการรีวิวอารียา ภูมีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563186
150ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม Gen Y บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)วิวัฒน์ เครือดวงคำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563203
151ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่อธิตา ทองลี่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563453
152ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการภาคิน ทองมีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563176
153ความพึงพอใจในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัลใน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานครชณิษกาญจน์ อรุณพิพัฒนสกุลสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563281
154ความพึงพอใจในการเลือกซื้อสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาไอเพลสนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานครปาลีฉัตร สุดใจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563375
155ความพึงพอใจในการใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น GrabFood ของประชากรในจังหวัดนครราชสีมาภันฐิฌาพร พรพิจัยภาคสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563198
156ความรับรู้ทางการเงินกับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเขตกรุงเทพมหานครนิอร ไกรพัฒน์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563163
157ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อรักษาคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บริษัทฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จากัดภาณุพงศ์ เกิดมั่นสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563196
158ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท ABCทิพมล นิลน้ำเงินสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563259
159ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการผลิตที่มีคุณภาพของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ABC ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูธีรัช บุตรนุชิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563209
160ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ ของบริษัทเอแอนด์ซีกรภพ สิริกรรณะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563231