บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
MBA INDUSTRIAL MANAGEMENT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสุดาวรรณ กุนนะมอย
สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit99